หน้าหลัก
E-service
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
แบบสำรวจความพึงพอใจ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอกัณทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.srisuk.go.th
 
 
  การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2566     องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลศรีสุขจัดทำถังขยะเปียกลดโรคร้อน     ขออนุมัติประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์      
 
 
 
 
   


กิจกรรมรณรงค์ "รวมพลัง ฝังถังขยะเปียก100% ในพื้นที่ตำบศรีสุข โครงการบ้านสะอาดปราศจากขยะมูลฝอยฯ " ณ หมู่บ้านต้นแบบ บ้านนาดี หมู่ที่ 23...

กิจกรรม "รวมพลัง ฝังถังขยะเปียก100% ในพื้นที่ตำบศรีสุข โครงการบ้านสะอาดปราศจากขยะมูลฝอยฯ "...

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข จัดการประชุมขับเคลื่อนกิจกรรม “รวมพลังฝังถังขยะเปียก 100% ลดโลกร้อน” ในพื้นที่ตำบลศรีสุข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำ...

นายแก้ว ปราบนอก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข พร้อมด้วยนิติกร เข้าประชุมประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้เคยใช้ประโยชน์ที่สาธารณประโยชน์ แปลง หนองอีตื้อสาธารณประโยชน์ ณ ศาลาประชาคมหมู่...


กิจกรรมรณรงค์ "รวมพลัง ฝังถังขยะเปียก100% ในพื้นที่ตำบศรีสุข โครงการบ้านสะอาดปราศจากขยะมูลฝอยฯ " ณ หมู่บ้านต้นแบบ บ้านนาดี หมู่ที่ 23...

กิจกรรม "รวมพลัง ฝังถังขยะเปียก100% ในพื้นที่ตำบศรีสุข โครงการบ้านสะอาดปราศจากขยะมูลฝอยฯ "...

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข จัดการประชุมขับเคลื่อนกิจกรรม “รวมพลังฝังถังขยะเปียก 100% ลดโลกร้อน” ในพื้นที่ตำบลศรีสุข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำ...

นายแก้ว ปราบนอก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข พร้อมด้วยนิติกร เข้าประชุมประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้เคยใช้ประโยชน์ที่สาธารณประโยชน์ แปลง หนองอีตื้อสาธารณประโยชน์ ณ ศาลาประชาคมหมู่...

นายไพบูรณ์ เหล่าเคน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข รับรางวัลด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด มอบโดย นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม...

นายแก้ว ปราบนอก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข พร้อมด้วยนิติกร เข้าประชุมประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้เคยใช้ประโยชน์ที่สาธารณประโยชน์ แปลง หนองอีตื้อสาธารณประโยชน์ ณ ศาลาประชาคมหมู่...

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข มติที่ประชุมเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566 เป็นเอกฉันท์...

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข...
 
 
24 พ.ย. 2565 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า...
10 พ.ย. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลศรีสุขจัดท...
27 ต.ค. 2565 หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนครั้งของการลา การมาทำงานสาย ที่ไม่ได้รับการพิจ...
27 ต.ค. 2565 หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนครั้งของการลา การมาทำงานสาย ที่ไม่ได้รับการพิจ...
21 ต.ค. 2565 การจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใ...
7 ต.ค. 2565 แจ้งประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง...
11 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ...
27 ม.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ...
21 ม.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบป...
15 ม.ค. 2564 ประกาศ เผยแพร่ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ โคร...
8 ม.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบป...
10 ก.ย. 2564 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านลาดสมบูรณ์ ม.18 ตำบลศรีสุข อำเภอกันท...
13 ส.ค. 2564 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในอบต.ศรีสุข ตำบลศรีส...
30 ก.ค. 2564 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลาดบูรพา หมู่ที่ 13 ตำ...
30 ก.ค. 2564 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 ตำบล...
30 ก.ค. 2564 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลาดเจริญ หมู่ที่ 22 ต...
Loading...
 

   
ข้อมูลพื้นฐาน
 
โครงสร้าง
ข้อมูลผู้บริหาร
อำนาจหน้าที่
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฎิสัมพันธ์
 
Q&A
Social Network
แผนการดำเนินงาน
 
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
การให้บริการ
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจ การให้บริการ
E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน
การป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริต
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1283516 คน ตั้งแต่วันที่ 08 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน