หน้าหลัก
E-service
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
แบบสำรวจความพึงพอใจ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอกัณทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.srisuk.go.th
 
 
  การเลื่อนกำหนดวัน เวลา สถานที่ทำการเลือกสรร และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง     มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562     กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น      
 
 
 
 
   


กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด บริเวณ 2 ข้างทาง ตั้งแต่ที่ทำการกำนันตำบลศรีสุข บ้านนาดีใต้ หมู่ที่23 ถึงหน้าศพด.บ้านลาด...

คณะผู้บริหาร มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (อัคคีภัย) จำนวน 16,400 บาท ...

โครงการพัฒนาเด็กเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2566...

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯปีงบประมาณ2565...


กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด บริเวณ 2 ข้างทาง ตั้งแต่ที่ทำการกำนันตำบลศรีสุข บ้านนาดีใต้ หมู่ที่23 ถึงหน้าศพด.บ้านลาด...

คณะผู้บริหาร มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย (อัคคีภัย) จำนวน 16,400 บาท ...

โครงการพัฒนาเด็กเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2566...

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯปีงบประมาณ2565...

คณะผู้บริหาร พนักงานราชการ อบต.ศรีสุข ร่วมกิจกรรมรัฐพิธี #เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก ณ หอประช...

กิจกรรมรณรงค์ "รวมพลัง ฝังถังขยะเปียก100% ในพื้นที่ตำบศรีสุข โครงการบ้านสะอาดปราศจากขยะมูลฝอยฯ " ณ หมู่บ้านต้นแบบ บ้านนาดี หมู่ที่ 23...

กิจกรรม "รวมพลัง ฝังถังขยะเปียก100% ในพื้นที่ตำบศรีสุข โครงการบ้านสะอาดปราศจากขยะมูลฝอยฯ "...

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข จัดการประชุมขับเคลื่อนกิจกรรม “รวมพลังฝังถังขยะเปียก 100% ลดโลกร้อน” ในพื้นที่ตำบลศรีสุข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำ...
 
 
8 ก.พ. 2566 การเลื่อนกำหนดวัน เวลา สถานที่ทำการเลือกสรร และประกาศรายชื่อผู้ผ่านก...
3 ก.พ. 2566 ภดส.3 ภาพรวม
2 ก.พ. 2566 ประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดมหาสารคา...
1 ก.พ. 2566 ประกาศใช้ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ...
1 ก.พ. 2566 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานจ้าง
31 ม.ค. 2566 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2566
11 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ...
27 ม.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ...
21 ม.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบป...
15 ม.ค. 2564 ประกาศ เผยแพร่ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคา เพื่อรับฟังคำวิจารณ์ โคร...
8 ม.ค. 2564 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบป...
10 ก.ย. 2564 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านลาดสมบูรณ์ ม.18 ตำบลศรีสุข อำเภอกันท...
13 ส.ค. 2564 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในอบต.ศรีสุข ตำบลศรีส...
30 ก.ค. 2564 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลาดบูรพา หมู่ที่ 13 ตำ...
30 ก.ค. 2564 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 ตำบล...
30 ก.ค. 2564 ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านลาดเจริญ หมู่ที่ 22 ต...
Loading...
 

   
1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
 
o1 โครงสร้าง
o2 ข้อมูลผู้บริหาร
o3 อำนาจหน้าที่
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
o6 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
การประชาสัมพันธ์
 
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฎิสัมพันธ์
 
o8 Q&A
o9 Social Network
o10นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
2 การบริหารงาน
  การดำเนินงาน
 
o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏฏิบัติงาน
 
o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติ
การให้บริการ
o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
o17 รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจ การให้บริการ
o18 E-Service
3 การจัดซื้อจัดจ้าง
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
o20ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
o23 นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
o24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
o26 รายงานผลการการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
5 การส่งเสริมการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การประชาสัมพันธ์
 
o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การป้องกันการทุจริต
 
o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องการทุจริต
 
o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนป้องกันการทุุจริต
 
o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
o37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนิน
การป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
  มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
 
o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ
o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม
o41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

แผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

 

 
 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1309178 คน ตั้งแต่วันที่ 08 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน