หน้าหลัก
E-service
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
แบบสำรวจความพึงพอใจ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอกัณทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.srisuk.go.th
 
 สภา อบต.

 

 

นายธานินทร์  มะโฮงคำ 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

โทรศัพท์ 097-3108448

 

นางสาวพรทิพย์  ลิละคร

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

โทรศัพท์ 087-8204154

 

นางสาวพัชรินทร์  จันทรพเนาว์

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

โทรศัพท์ 062-4296698

       
       

นายบุญหลาย  เหล่าไชย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1

โทรศัพท์ 062-1504209

นายดวงจันทร์  ราชณุวงษ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมูที่ 2

โทรศัพท์ 097-9350052

       
       

นางนิ่มนวล  แสนชัย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3

โทรศัพท์ 063-0481929

นายธานินทร์  มะโฮงคำ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4

โทรศัพท์ 097-3108448

       
       

นายสมคิด  พลสุวรรณ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมูที่ 5

โทรศัพท์ 081-3492728

นายบุญฤทธิ์  เหล่ามาลา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6

โทรศัพท์ 065-4360922

       
       

นายวิรัตน์  เหล่าบุรมย์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7

โทรศัพท์ 092-9835480

นายเหมือน  กุลศรี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8

โทรศัพท์ 063-0166794

       
       

นางบุญจันทร์  บุญเลี้ยง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9

โทรศัพท์ 084-7026307

นายเทียม  วงศ์รักษา 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10

โทรศัพท์ 093-0757805

       
       

นายณรงค์  สุวรรณเพ็ง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11

โทรศัพท์ 091-8789217

นายอภิชาติ  ภูลายดอก 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12

โทรศัพท์ 094-5250910

       
       

นายวัชรพล  พลศิริ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13

โทรศัพท์ 085-7446869

นางสมบูรณ์  เหล่าแสนแก้ว

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14

โทรศัพท์ 091-8637965

       
       

นายธงชัย  หาญเสนา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 15

โทรศัพท์ 081-0542691

นาวสาวจินตรา  มานะศรี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 16

โทรศัพท์ 063-6380439

       
       

นายคำใบ  พลศิริ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 17

โทรศัพท์ 085-7446869

นายบุญส่ง  จันทเริง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 18

โทรศัพท์ 098-2122342

       
       

นายสุวรรณ  มุลมิล

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 19

โทรศัพท์ 080-0107834

นายสุนทร  ภูผิวขำ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 20

โทรศัพท์ 096-9921553

       

 

     

นายสมชาย  เหล่าพล

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 21

โทรศัพท์ 096-2038845

นายสามารถ  เหล่าวงษี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 22

โทรศัพท์ 084-9535765

       
       

นายสุปัน เหล่ามาลา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 23

โทรศัพท์ 093-5543243

นางสาวพรทิพย์  ลิละคร

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 24

โทรศัพท์ 087-8204154

       
       
   
       
       
   
       
       
   
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1410857 คน ตั้งแต่วันที่ 08 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน