หน้าหลัก
E-service
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
แบบสำรวจความพึงพอใจ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอกัณทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.srisuk.go.th
 
 สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข

  สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง   

            1)   จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 27   มีนาคม 2539

            2)   องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3   บ้านศรีสุข   ถนนกันทรวิชัย -   เชียงยืน

 ตำบลศรีสุข  อำเภอกันทรวิชัย  จังหวัดมหาสารคาม  44150   ห่างจากอำเภอกันทรวิชัย

เป็นระยะทาง  6   กิโลเมตร

           อาณาเขต    ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอกันทรวิชัย

จังหวัดมหาสารคาม  มีพื้นที่ทั้งหมด    51   ตารางกิโลเมตร    หรือ   31,875     ไร่     มีอาณาเขตดังนี้

-  ทิศเหนือ     ติดต่อกับ       ตำบลหัวนาคำ   อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

-  ทิศใต้          ติดต่อกับ     ตำบลขามเรียง, ตำบลนาสีนวน   อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 

-  ทิศตะวันออก   ติดต่อกับตำบลโคกพระ   อำเภอกันทรวิชัย     จังหวัดมหาสารคาม

-  ทิศตะวันตก   ติดต่อกับตำบลนาสีนวน   อำเภอกันทรวิชัย    จังหวัดมหาสารคาม

ลักษณะภูมิประเทศ   สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบสูง  ไม่มีภูเขา  ไม่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ       

            %สภาพอากาศ  มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุม อากาศแห้งแล้งในฤดูร้อน และฤดูหนาว
ในฤดูฝนมีฝนตกชุก อุณหภูมิเฉลี่ย  28   องศาเซลเซียส โดยจะแบ่งช่วงออกเป็น 3 ฤดูกาล ได้ดังนี้              

            ฤดูร้อน               เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  ถึง  เดือนเมษายน

            ฤดูฝน                 เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม  ถึง  เดือนตุลาคม

            ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน  ถึง  เดือนมกราคม

การปกครอง  ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข ประกอบด้วยพื้นที่  จำนวน  24  หมู่บ้าน

ตารางแสดงรายชื่อหมู่บ้าน,ผู้ปกครองหมู่บ้านและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ผู้ใหญ่บ้าน

สมาชิก อบต.

1

บ้านลาด 

นายวิเชียร  แก้วน้อย

นายบุญหลาย  เหล่าไชย

062-1504209

2

บ้านดอนแดง

นายบรรจง   สกลหล้า

นายดวงจันทร์  ราชณุวงษ์

097-9350052

3

บ้านศรีสุข

นายสุรพงษ์  บุตรคำโชติ

นางนิ่มนวล  แสนชัย

063-0481929

4

บ้านนาดี

นายวิมล  เหล่าคะเณย์

นายธานินทร์  มะโฮงคำ

097-3108448

5

บ้านน้ำเที่ยง        

นายสุนันท์  พลเสน

นายสมคิด  พลสุวรรณ

081-3492728

6

บ้านดอนอิจันทร์

นายเด่นชัย  อันละคร

นายบุญฤทธิ์  เหล่ามาลา

065-4360922

7

บ้านดอนบาก

นายสมควร   อ่อนโพธา

นายวิรัตน์  เหล่าบุรมย์

092-9835480

8

บ้านหนองแคน

นายสิทธิพร    ไชยบุดดี

นายเหมือน   กุลศรี

063-0166794

9

บ้านหนองหว้า

นายสุพจน์   เหล่ามาลา

นางบุญจันทร์  บุญเลี้ยง

084-7026307

10

บ้านหนองอิตื้อ     

นายสุภาพ  บรรณกิจ

นายเทียม  วงศ์รักษา

093-0757805

11

บ้านดอนหวาย     

นายสุพจน์  ภูพานไร่

นายณรงค์  สุวรรณเพ็ง

091-8789217

12

บ้านดอนขมิ้น      

นางละออง  ศรีจำนง

นายอภิชาต   ภูลายดอก

094-5250910

13

บ้านลาดบูรพา

นายเปรมชัย    สีละวัน       

นายวัชรพล  พลศิริ

085-7446869

14

บ้านลาดใต้          

นายแปลงศักดิ์    โคตรมูล

นางสมบูรณ์  เหล่าแสนแก้ว

091-8637965

15

บ้านหนองอิตื้อใต้

นางยวนใจ  ภูพานไร่

นายธงชัย  หาญเสนา

081-0542691

16

บ้านหนองแคนน้อย

นายบุญเลิศ    ภูแม่น้ำ

นางสาวจินตรา  มานะศรี

063-6383439

17

บ้านลาดพัฒนา

นายสนอง  คำควร

นายคำใบ  พลศิริ

085-7446869

18

บ้านลาดสมบูรณ์

นางสุนิสา  สุวรรณเพ็ง

นายบุญส่ง  จันทเริง

098-2122342

19

บ้านศรีสุข           

นายบรรพต    ภูลายยาว

นายสุวรรณ  มุลมิล

080-0107834

20

บ้านหนองแคน     

นางฤดี    บุตรแวง

นายสุนทร    ภูผิวผา

096-9921553

21

บ้านหนองหว้า

 นายเริงศักดิ์  กันทาง

นายสมชาย   เหล่าพล

096-2038845

22

บ้านลาดเจริญ

นายมงคล  พลูสวัสดิ์

นายสามารถ  เหล่าวงษี

084-9535765

23

บ้านนาดีใต้

นายทองล้วน   เหล่าทา

นายสุปัน   เหล่ามาลา

093-5543243

24

บ้านลาดสามัคคี   

นายเพียว    มีโชติ

นาวสาวพรทิพย์  ลิละคร

087-8204154

 

ประชากร  

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครอบครัว

จำนวนประชากร

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านลาด  

125

268

244

512

2

บ้านดอนแดง

65

111

105

216

3

บ้านศรีสุข

123

260

235

495

4

บ้านนาดี

59

126

103

229

5

บ้านน้ำเที่ยง

128

270

237

507

6

บ้านดอนอิจันทร์

71

173

162

335

7

บ้านดอนบาก

161

404

400

804

8

บ้านหนองแคน

123

239

225

464

9

บ้านหนองหว้า

67

123

128

251

10

บ้านหนองอิตื้อ

147

258

290

548

11

บ้านดอนหวาย  

150

252

276

528

12

บ้านดอนขมิ้น

109

186

206

392

13

บ้านลาดบูรพา

64

122

137

259

14

บ้านลาดใต้

138

287

312

599

15

บ้านหนองอิตื้อใต้

151

251

314

565

16

บ้านหนองแคนน้อย

66

139

160

299

17

บ้านลาดพัฒนา

105

213

180

393

18

บ้านลาดสมบูรณ์

95

223

209

442

19

บ้านศรีสุข

187

395

404

799

20

บ้านหนองแคน

71

136

145

281

21

บ้านหนองหว้า

62

127

119

246

22

บ้านลาดเจริญ

92

199

191

390

23

บ้านนาดีใต้

60

103

117

220

24

บ้านลาดสามัคคี

71

185

156

341

รวม     

2,490

5,060

5,055

10,115

 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1309198 คน ตั้งแต่วันที่ 08 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน