หน้าหลัก
E-service
OTOP
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
แบบสำรวจความพึงพอใจ
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อำเภอกัณทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม : www.srisuk.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  4 ม.ค. 2566    ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6
  24 ส.ค. 2565    ปรับปรุงคำสั่งมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข 69
  24 ส.ค. 2565    การแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร 62
  5 ก.ค. 2565    การดำเนินการทางวินัยตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการแล้ว 76
  27 เม.ย. 2565    โครงการจิตอาสาปลูกต้นไม้ ประจำปีงบประมาณ 2564 111
  27 เม.ย. 2565    แบบรายงานผลการดำเนินการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564 128
  5 เม.ย. 2565    นโยบายการบริหารและพัฒนาทัพยากรบุคคล 142
  5 เม.ย. 2565    นโยบายการบริหารทัพยากรบุคคล 142
  4 เม.ย. 2565    แผนพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 141
  4 เม.ย. 2565    ประกาศ ก.จ. ก.ท และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 129

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 1309213 คน ตั้งแต่วันที่ 08 มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน